روبونیچ نسخه قدیم

توضیحاتی درمورد سایت

آموزش مفهومی و مهارت محور رباتیک و الکترونیک ، ساخت انواع مدارهای الکترونیکی و ربات های ساده و هوشمند