پرستاران

توضیحاتی درمورد سایت

این سایت برای تشکر از کادر درمانی کشور طراحی شده است، ما لازم نیست کار خاصی بکنیم جز رعایت توصیه های بهداشتی شان. آنها دلی پر مهر دارند که این دل بیشتر بخشندگی را یاد گرفته. ولی گاهی اوقات میتوانیم حتی با یک متن هم که شده، تشکرمان را به آنها ابراز کنیم و به خاطر زحماتی که میکشند قدردانی مان را به آنها نشان دهیم.