پیامبر (ص)

توضیحاتی درمورد سایت

این سایت برای حمایت از اعتقادات و اعتراض به توهین وقیحانه دولت فرانسه به ساحت مقدس فخر عالم پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) طراحی شده است.